Skip links

Dịch vụ

Tư vấn và triển khai SAP

 • Thực hiện tư vấn và triển khai theo phương pháp SAP Activate kết hợp thực tiễn thành công đã có.
 • Khảo sát mô hình hoạt động, định hướng phát triển và các yêu cầu quản trị chi tiết và quản trị cấp cao.
 • Tư vấn về mô hình – cấu trúc tổng thể.
 • Huấn luyện mô thức cho ban lãnh đạo và đội ngũ nòng cốt để đảm bảo ứng dụng và khai thác hệ thống SAP hiệu quả.
 • Tư vấn quy trình, phân tích thiết kế giải pháp – Quản lý thay đổi.
 • Xây dựng hệ thống, thu thập Master data.
 • Thực hiện đào tạo KeyUser và kiểm thử hệ thống (UAT – User Acceptant Test).
 • Thực hiện đào tạo người dùng cuối (EndUsers).
 • Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành chính thức.
 • Hỗ trợ sau vận hành, đào tạo chuyển giao, bảo hành.

Dịch vụ tư vấn ERP

 • Đánh giá tính sẵn sàng của doanh nghiệp trước khi triển khai ERP.
 • Đánh giá quy mô và đề xuất phạm vi ứng dụng ERP.
 • Xây dựng hồ sơ yêu cầu đối với hệ thống ứng dụng ERP.
 • Xây dựng và chuẩn bị ngân sách dự án ERP.
 • Tư vấn tổ chức dự án và nguồn lực chuẩn bị cho dự án triển khai
 • Tư vấn giám sát và triển khai.

Tư vấn theo chuẩn mực kế toán VAS

 • Tư vấn theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards – VAS) hiện hành. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam này do Bộ Tài chính ban hành.
 • Chuẩn mực kế toán chính là những qui định, những nguyên tắc cơ bản, những hướng dẫn cần được tôn trọng khi thực hiện các công việc kế toán và khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính sao cho đảm bảo tính minh bạch của các báo cáo tài chính

Nâng cấp hệ thống SAP ERP và dịch vụ kỹ thuật

 • Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version – functionalities).
 • Tư vấn và thống nhất quy trình theo phiên bản mới.
 • Xây dựng hệ thống theo quy trình mới.
 • Chuyển đổi dữ liệu theo quy trình mới.
 • Đào tạo đưa hệ thống vào vận hành.